- homiki.pl - https://homiki.pl -

Walka z homo- i transfobią w Policji

14 czerwca w biurze Rzeczniczki Praw Obywatelskich odbyło się kolejne z serii spotkań przedstawicieli organizacji LGBTQ z Policją. Tym razem tematem była praca nad podręcznikiem dla policjantów i policjantek, który pozwalałby kształtować odpowiednie postawy wobec mniejszości, w tym osób LGBTQ. W spotkaniu wziął udział znany już społeczności LGBTQ ze swoich pro-równościowych działań Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka insp. Łaszkiewicz, przedstawiciele biura RPO oraz duża reprezentacja organizacji LGBTQ i innych organizacji równościowych (m.in. Stowarzyszenia Nigdy Więcej, Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, Fundacji im. Stefana Batorego).

Insp. Łaszkiewicz omówił pokrótce podejmowane od dwóch lat w Policji działania równościowe – m.in. w 2011 roku zmieniono dobór do Policji, sprawdzając np. reakcje osób kandydujących na odmienności społeczne. Powstał poradnik „Służyć i chronić” – trwa ewaluacja jego użycia w szkole policyjnej – opisujący kształtowanie postaw w trakcie edukacji Policji oraz przykłady zachowań złych i niepożądanych. Przeprowadzono też warsztaty (dla 40 tysięcy policjantek i policjantów) dotyczące przestępstw z nienawiści, przeprowadzono też szkolenie dla kadry kierowniczej Policji na temat praw człowieka.

Podczas spotkania w biurze RPO omawiano przede wszystkim planowany poradnik „Po pierwsze człowiek”, którego celem jest wyrugowanie postaw dyskryminacyjnych wśród osób zatrudnionych w Policji. Poradnik jest obecnie na wstępnym etapie przygotowywania, a jego redakcją zajmują się Pełnomocnik Łaszkiewicz oraz pełnomocnicy i pełnomocniczki komendantów wojewódzkich ds. ochrony praw człowieka. Jak celnie stwierdził insp. Łaszkiewicz, to szkoła policyjna ma  obowiązek uczyć policjantów o ksenofobii, homofobii, islamofobii, romofobii – bo nie robi tego szkoła powszechna ani rodzina.

Planowane jest powstanie cyklu wydawniczego poświęconego antydyskryminacji i różnorodności społecznej i zarządzaniem tym zjawiskiem. Poradnik ma być lekturą obowiązkową, a jego formę wybrano stawiając na prostotę przekazu. Przedstawiciele Policji zwrócili się z apelem do organizacji pozarządowych z prośbą, by włączyły się w przygotowywanie i opiniowanie jego treści w obszarach, którymi się zajmują. Dyskusja, która wywiązała się po tym zaproszeniu, dotyczyła przede wszystkim konkretnych aspektów tej współpracy, ale również odbiorców takiego poradnika, tego, czy byłby obowiązkowy dla wszystkich osób zatrudnionych w Policji, czy wiedza z niego pochodząca byłaby sprawdzana testami lub egzaminami. Rozmawiano o aktualizacji informacji tam zawartych oraz o stopniu ich szczegółowości, a także uzupełnieniu poradnika dodatkowymi działaniami – warsztatami, szkoleniami itp. Spotkanie kończyło się określeniem konkretnych form współpracy nad poradnikiem między Policją, RPO i organizacjami.

Mamy nadzieję, że kolejne działania podejmowane przez policyjnych pełnomocników i pełnomocniczki przyniosą trwałe zmiany w mentalności Policji. Wiadomo, że jako organizacja silnie zhierarchizowana, oparta na władzy, podległości i sile, a także stojąca wiecznie na celowniku opinii publicznej, będzie się zmieniać bardzo powoli i prawdopodobnie dopiero całkowita wymiana pokoleniowa pozwoli na otwarcie tej służby na kwestie równościowe i prawnoczłowiecze. Tym bardziej doceniamy podejmowane inicjatywy, które dziś wydają się próbą wypicia oceanu łyżeczką, ale za kilka-kilkanaście lat powinny przynieść widoczne skutki.

 

[sass, źródło: mat. SPR]