- homiki.pl - https://homiki.pl -

Karta Różnorodności przyjęta w Polsce

[1]Karta Różnorodności (ang. Diversity Charter) to inicjatywa, która powstała we Francji w 2004 roku. Do tej pory Karta została podpisana przez organizacje, firmy i administrację publiczną w takich państwach jak: Francja, Niemcy, Austria, Włochy, Hiszpania, Belgia, Szwecja. Inicjatywę wspiera Komisja Europejska, która zachęca pracodawców do włączania zarządzania różnorodnością do strategii biznesowych oraz wspiera różne europejskie inicjatywy promujące różnorodność poprzez Europejską Platformę Wymiany Wiedzy i Doświadczeń powstałą przy Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości.

Karta jest pisemnym zobowiązaniem, podpisanym przez organizację, które obliguje się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i decyduje się działać na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość organizacji do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania.

W 2011 roku rozpoczęły się prace nad polską wersją Karty Różnorodności. Polska jest pierwszym z „nowych” państw członkowskich Unii Europejskiej, w którym podjęto tę inicjatywę. W spotkaniach konsultacyjnych wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki firm oraz organizacji i instytucji reprezentujących interesy różnych grup społecznych narażonych na dyskryminację. Spotkania odbywały się od września do grudnia 2011 roku. Uczestniczyli w nich m.in. Tomasz Szypuła z Kampanii Przeciw Homofobii, Joanna Piotrowska z Fundacji Feminoteka, Krzysztof Śmiszek z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Magdalena Gryszko z Biura Pełnomocnik do Spraw Równego Traktowania.

W wyniku konsultacji powstał dokument polskiej wersji Karty Różnorodności. W treści [2]dokumentu sygnatariusze deklarują gotowość do równego traktowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę, zakres i podstawę zatrudnienia, pozostałe typy współpracy oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne.

Podczas uroczystej inauguracji Karty Różnorodności w Polsce 14 lutego podpisały ją przedsiębiorstwa-inicjatorzy, których pełną listę zobaczyć można tutaj [3]. Przedstawicielka Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej zwróciła w swoim wystąpieniu uwagę na to, że uprzedzenia i stereotypy ciągle powstrzymują przedsiębiorców na całym świecie przed wykorzystaniem potencjału milionów ludzi – m.in. przez zwalnianie osób w wieku przedemerytalnym, brak ułatwień dla niepełnosprawnych pracowników, niechęć w zatrudnianiu osób z określonych grup etnicznych, dyskryminację kobiet. Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz zwracała z kolei uwagę na dyskryminację osób starszych na rynku pracy i zachęcała pracodawców do podpisywania Karty.

Patronat honorowy nad Kartą Różnorodności w Polsce objęła minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu Do Spraw Równego Traktowania oraz prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich.

[sass, źródło: PAP, europa.eu, kartaroznorodnosci.pl]