- homiki.pl - https://homiki.pl -

Cała Polska – nabór na studia Prawa i wolności człowieka Fundacji Helsiński

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk wspólnie z Helsińską Fundacją Praw Człowieka informują o rozpoczęciu przyjęć na semestralne III studia podyplomowe

„Prawa i wolności człowieka”

Studia podyplomowe powstały z przekształcenia kursu „Prawa i wolności człowieka” prowadzonego samodzielnie od 1991 roku przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Dotychczas odbyło się 26 edycji i ogółem kurs ukończyło 852 absolwentów.

W 2008 r. ruszyły I studia podyplomowe i w marcu 2008 r. 41 osób otrzymało świadectwo jego ukończenia. Trwa II edycja studiów. Obecnie ogłaszamy nabór na III edycję studiów podyplomowych „Prawa i wolności człowieka”, które rozpoczną się 9 października 2009 r. i będą trwały do 7 marca 2010 r. Zajęcia będą prowadzone w systemie stacjonarnym. Sesje będą się odbywały co drugi weekend, od piątku do niedzieli w Warszawie, w siedzibie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, ul. Zgoda 11. Ogółem będzie to 210 godzin wykładów i zajęć warsztatowych.

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych legitymujących się dyplomem magisterskim szczególnie do:
• pracowników administracji publicznej oraz samorządowej,
• przedstawicieli tzw. resortów siłowych (policja, wojsko, straż graniczna),
• pracowników pomocy społecznej,
• pracowników resortu edukacji,
• pracowników służby zdrowia, szczególnie rzeczników praw pacjenta,
• a także do wszystkich, którym w ich działalności zawodowej niezbędna jest wiedza na temat standardów ochrony praw człowieka i ich praktycznego stosowania.

Program Studiów zakłada dostarczenie wiedzy teoretycznej na temat praw człowieka, jak również kształcenie umiejętności praktycznego i skutecznego korzystania z międzynarodowych i krajowych instrumentów ich ochrony.

W ramach zajęć słuchacze poznają zarówno historię i filozofię praw człowieka jak i współczesne problemy, takie jak prawa człowieka a terroryzm czy zagadnienia z dziedziny bioetyki i in. Omówione zostaną wewnętrzne i międzynarodowe standardy i systemy ochrony praw człowieka. Program Studiów będzie realizowany nie tylko w formie wykładów teoretycznych, ale także w formie zajęć warsztatowych typu konwersatorium, analizy casusów, debaty itp.

Wykładowcami będą specjaliści w zakresie praw człowieka, a także w zakresie poszczególnych dziedzin prawa pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu MCS, INP PAN, sędziowie Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego.

Po zakończeniu zajęć i pozytywnej ocenie kolokwium absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia podyplomowych Studiów „Prawa i wolności człowieka” INP PAN z wpisanym programem nauczania. Ci, którzy uczestniczyli w zajęciach, ale nie przystąpią do kolokwium mogą otrzymać zświadczenia o uczestniczeniu w zajęciach Studiów.

Koszt uczestnictwa w Studiach wynosi 2.100 PLN (dwa tysiące sto złotych). Osoby zakwalifikowane będą zobowiązane do uiszczenia opłaty do dnia 31 sierpnia 2009 r. na konto Instytutu Nauk Prawnych PAN (BPH S.A oddział w Warszawie numer konta
62 1060 0076 0000 3210 0014 9226 z dopiskiem Studia praw i wolności człowieka).
ZGŁOSZENIA
Osoby zainteresowane Studiami winny do 30 czerwca 2009 r. wysłać wypełnioną kartę zgłoszenia. Kartę można wypełnić on-line lub wysłać do sekretarza Studiów na adres: Laura Koba, Helsińska Fundacja Praw Człowieka ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa. Jednocześnie Sekretarz Studiów udziela wszelkich dodatkowych informacji dotyczących Studiów Tel. 022/556 44 70 lub l.koba(at)prawaczlowieka.pl
W przypadku większej liczby zgłoszeń o przyjęciu na Studia decydować będzie kolejność zgłoszeń.
O zakwalifikowaniu do udziału w Studiach każdy zostanie poinformowany pisemnie do

dnia 15 lipca 2009 r.

Zajęcia i egzamin

Zajęcia (ogółem 210 godzin zajęć wykładowych i warsztatowych) będą odbywały się w Warszawie w terminach:
09, 10 i 11 października 2009 r.
23, 24 i 25 października 2009 r.
06, 07 i 08 listopada 2009 r.
20, 21 i 22 listopada 2009 r.
11, 12 i 13 grudnia 2009 r.
08, 09 i 10 stycznia 2010 r.
22, 23 i 24 stycznia 2010 r.
12, 13 i 14 lutego 2010 r.

Studia kończą się egzaminem (termin egzaminu: 05, 06 i 07 marca 2010 r.) – osoby które pomyślnie zdadzą egzamin otrzymają świadectwa ukończenia Studiów – pozostali mogą otrzymać zaświadczenia o uczestniczeniu w zajęciach Studiów Podyplomowych.

Zakres tematyczny studiów :
• Co to są prawa człowieka?
• Historia i filozofia praw człowieka
• Współczesne formy państwa demokratycznego
• Prawa człowieka chronione w Konstytucji RP
• Organy i procedury ochrony praw człowieka w prawie wewnętrznym (Sądy, Trybunał Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich)
• Podstawowe pojęcia prawa międzynarodowego
• Międzynarodowe systemy ochrony praw człowieka (ONZ, OBWE, Rada Europy, Unia Europejska)
• Ochrona praw człowieka w XXI wieku
• Zagrożenia dla praw człowieka w XXI wieku
• Prawa i wolności człowieka: (zakres znaczeniowy , ograniczenia i standardy )
o prawo do życia
o wolność od tortur, nieludzkiego bądź poniżającego traktowania lub karania
o prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego
o prawo do rzetelnego procesu sądowego
o prawo do prywatności i rodziny
o wolność myśli, sumienia i wyznania
o wolność słowa
o wolność zrzeszania się i zgromadzeń
o prawa socjalne
o Prawa osób w relacji z administracją publiczną
o Prawa osób należących do mniejszości narodowych, etnicznych i kulturalnych
o Prawa cudzoziemca i uchodźcy
o Prawa pacjenta w tym prawa pacjenta psychiatrycznego
o Prawa osób niepełnosprawnych
o Prawa dziecka
o Prawa kobiety
o Prawa ofiary przemocy
o Prawa więźnia i osób zatrzymanych
o Prawa osób należących do mniejszości seksualnych
o Prawa ludzi żyjących z HIV/AIDS
• Umiejętności praktycznego działania na rzecz ochrony praw człowieka (monitoring, działania prawne, działania publiczne, działania rzecznicze, działania edukacyjne)
Wykładowcami będą specjaliści w zakresie poszczególnych dziedzin prawa, zarówno teoretycy jak i praktycy, w tym m. in.:
• prof. Władysław Czapliński – Instytut Nauk Prawnych Polska Akademia Nauk
• prof. Grzegorz Janusz – Zakład Praw Człowieka Wydz. Politologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej,Lublin
• prof. Zdzisław Kędzia – Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań
• prof. Roman Kuźniar – Instytut Stosunków Międzynarodowych, Wydz. Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
• prof. Zbigniew Lasocik – Instytut Profilaktyki, Socjologii i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski,
• prof. Ewa Łętowska – sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Instytut Nauk Prawnych PAN,
• mec. Marek Antoni Nowicki,
• prof. Marek Piechowiak, Uniwersytet Zielonogórski
• prof. Irena Rzeplińska – Instytut Nauk Prawnych PAN, Helsińska Fundacja Praw Człowieka,
• prof. Wiktor Osiatyński – Uniwersytet Środkowoeuropejski, Budapeszt
• prof. Andrzej Rzepliński – sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Wydz. Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski
• prof. Marek Safjan – Wydz. Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
• prof. Renata Siemieńska-Żochowska – Wydz. Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski
• prof. Katarzyna Sójka-Zielińska – Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
• prof. Krzysztof Warchałowski – Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
• prof. Roman Wieruszewski – Instytut Nauk Prawnych PAN, Poznańskie Centrum Praw Człowieka
• prof. Andrzej Wróbel – sędzia Sądu Najwyższego, Instytut Nauk Prawnych PAN
• prof. Mirosław Wyrzykowski – Zakład Praw Człowieka, Wydz. Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego,
• prof. Eleonora Zielińska – Wydz. Prawa i Administracji UW
• prof. Adam Zieliński – b. Rzecznik Praw Obywatelskich, Wydz. Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
• dr hab. Piotr Tuleja – Wydz. Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego
• dr hab. Marek Zubik – Wydz. Prawa i Administracji UW
• dr Ireneusz Kamiński – Instytut Nauk Prawnych PAN, Uniwersytet Jagielloński Kraków,
• dr Małgorzata Szeroczyńska – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych Pracownia Prawa i Kryminologii, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście
• dr Małgorzata Wąsek – Wiaderek – Wydz. Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolicki Uniwersytet Lubelski

Zajęcia warsztatowe będą prowadzić pracownicy i współpracownicy HFPC, w tym m.in.: Maciej Bernat, dr. Adam Bodnar, Elzbieta Czyż, Bogna Chmielewska, Sławomir Cybulski, Lenur Kerimow, Agnieszka Kłosowska.

formularz zgłoszeniowy – napisz mail na l.koba(at)prawaczlowieka.pl