Wprowadzenie do hate crimes – czyli jak potraktować tournee Camerona?

Na zaproszenie Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Piotra Skargi rozpoczęło się tournee po Polsce Paula Camerona – znanego amerykańskiego homikożercy, fundamentalisty i propagatora krucjaty przeciwko tęczowej zarazie LGBT. (O czym informowaliśmy już na homikach).

Wszyscy, którzy byli już świadkami podobnych wystąpień publicznych. organizowanych przez ultraprawicowych obrońców WuCetów (wartości zwanych nie wiadomo czemu chrześcijańskimi) i WueRów (wartości rodzinnych, cokolwiek by to znaczyć mogło) są zdania ze jakakolwiek merytoryczna dyskusja z osobami pokroju pana Camerona, jak również Cohena (inny homikożerca) czy Aardwega skazana jest z góry na niepowodzenie. Dyskusję uniemożliwia a priori przyjęte przez prelegentów przekonanie, że na tematy wszystkie, a zwłaszcza homoseksualizmu (tu czują się oni wybitnymi specjalistami! – ciekawe czemu) wiedzą już wszystko i od wszystkich lepiej.

Szkoda zatem czasu i atłasu, by się trudzić w drobiazgowe obalanie i korygowanie poszczególnych tez w rodzaju: Czy wiesz że… Sprawcami 1/3 wszystkich przypadków molestowania seksualnego dzieci są homoseksualiści? –Nasuwa się tu pytanie, ile procent przypadków molestowania seksualnego dzieci (zwłaszcza chłopców) stanowią sprawcy -księża, ale taka dyskusja do niczego by nie prowadziła.

Warto jednak zastanowić się jak skutecznie zareagować na odbywające się przy okazji wystąpień pana Camerona, pani Najfeld i innych homo-terapeutów, seanse nienawiści. Pan Cameron nie mógłby sobie pozwolić w Zjednoczonej Europie na podobne wystąpienia ze względu na istniejącą w wielu krajach kategorię Hate Crimes – przestępstwa z nienawiści. Cameron może dowolnie głosić swe idee, bo wie, że u nas nic mu nie grozi. A słuchaczy i zwolenników znaleźć może nawet na naszej odległej polskiej ziemi, gdzie grunt na nietolerancję wobec inności jakiś szczególnie podatny być się zdaje.

Przestępstwa z nienawiści (hate crime, hate speach, bias crime, Hassverbrechen) to według definicji przyjętej przez ODIHR:

A. Każde przestępstwo natury kryminalnej, włączając w to przestępstwa w ludzi i ich minie, w wyniku którego ofiara, lokal lub inny cel przestępstwa są dobierane ze względu na ich faktyczne bądź domniemane powiązanie, związek, przynależność, członkostwo lub udzielanie wsparcia grupie zdefiniowanej w punkcie B
B. Grupa może być wyróżniona na podstawie cech charakterystycznych wspólnych dla jej członków, takich jak faktyczna lub domniemana rasa, narodowość, lub pochodzenie etniczne, język, kolor skóry, religia, płeć, wiek, niepełnosprawność fizyczna lub psychiczna, orientacja seksualna, lub inne podobne cechy.

Akty motywowane uprzedzeniami i nienawiścią nie skierowane przeciwko konkretnej ofierze, nie kwalifikujące się jeszcze jako przestępstwa, mogą jednak do nich prowadzić!

Przestępstwa te motywowane są nienawiścią i na nienawiści są oparte. Do przestępstw tych należą między innymi:

– Obelgi, groźne zachowania
– Wyzwiska
– Obraźliwe e-maile
– Obraźliwe telefony
– Obraźliwe smsy
– Przemoc fizyczna
– Rabunek
– Nękanie
– Zastraszanie
– Wandalizm
– Gwałt
– Przemoc w rodzinie
– Podpalenia
– Kradzież
– Graffiti
– Napaść na tle seksualnym

Według Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita” przestępstwem z nienawiści jest także mowa nienawiści, która obejmuje: Wypowiedzi (ustne i pisemne) oraz przedstawienia ikoniczne łżące, oskarżające, wyszydzające i poniżające grupy i jednostki z powodów takich jak przynależność rasowa, etniczna i religijna, płeć, orientacja seksualna oraz niepełnosprawność.

Cechy charakterystyczne przestępstw dokonanych z nienawiści:

1. Ofiara i sprawca należą do różnych grup – przy czym ofiara należy do grupy „mniejszościowej”, stygmatyzowanej (np. pedały, Żydzi, czarnuchy )
2. Brak innego motywu przestępstwa (sprawcy znają ofiarę tylko z widzenia)
3. Przynależność sprawcy do zorganizowanej grupy o określonym światopoglądzie (skinheadzi, Młodzież Wszechpolska, NOP, ONR, Kibole, członkowie Stowarzyszenia im. Piotra Skargi)
4. Miejscem popełnienia przestępstwa jest miejsce związane, ważne dla ofiary (mieszkanie np. partnera, kluby, bary, miejsca spotkań, miejsca kultu religijnego)
5. Na miejscu popełnienia przestępstwa sprawcy pozostawiają symbole, napisy świadczące o motywowanym uprzedzeniami i nienawiścią motywie (pedały do gazu! Żydzi na Madagaskar!)
6. Sprawca nosi ubiory lub przedmioty „symboliczne”, symbole nienawiści mogą znajdować się na ubiorze sprawcy (666, 88, tzw. krzyż celtycki, swastyka,
7. Doszło do zniszczenia, skalania przedmiotów kultu religijnego
8. Sprawcy dokonują rytualnego okaleczenia ofiary
9. Świadkowie i ofiarą słyszeli słowa, lub widzieli gesty świadczące o nienawistnym charakterze przestępstwa (Ty cioto! Ty bambusie! Ty Małpo! Itp.)
10. W danym miejscu miały wcześniej miejsce inne podobne incydenty

Brytyjczycy w 2005 roku w skali całego kraju odnotowali 50 tysięcy przestępstw z nienawiści w tym 1359 przypadków przestępstw motywowanych uprzedzeniami odnoszącymi się do orientacji seksualnej (homofobią) w okresie styczeń 2005- styczeń 2006. Policja ocenia jednak, że większość sprawców przestępstw motywowanych rasizmem (…) oraz 90% (sic!) sprawców przestępstw motywowanych homofobią pozostaje nie odnotowana (Hate Crime: Delivering a Quality Service). Dzieje się tak z powodu strachu lub zawstydzenia ofiar przed ujawnieniem tych przypadków.

W Polsce prawo pozwala wprawdzie ścigać przestępstwa z nienawiści ale nie wszystkie i nie w każdym wypadku. Dlatego też wobec braku stosownych definicji i rozwiązań prawnych rozważane jest na różnych forach się dokonanie kilku zmian w polskim prawodawstwie:

– Uzupełnienie art. 256 k.k. o zapis, ze karze podlega również sporządzanie i gromadzenie materiałów o charakterze rasistowskim oraz homofobicznym

– Uzupełnienie pkt. 3art 148 par. 2 o przykładowe wymienienie motywacji, które zasługują na szczególne potępienie

– Wprowadzenie surowszych kar za umyślne zamachy na zdrowie motywowane uprzedzeniami- skoro naruszanie nietykalności cielesnej innej osoby z takich powodów jak rasizm i ksenofobia jest karane surowiej.

Standardem w państwach Unii Europejskiej jest z jednej strony wprowadzenie do kodeksów karnych przepisów penalizujących jakąkolwiek dyskryminację, z drugiej zrównanie prawno-karnej ochrony przed rasizmem, ksenofobią, seksizmem, nietolerancją religijną oraz homofobią wymienioną tu explicit verbis.

Zatem aby skutecznie zapewnić bezpieczeństwo wszystkim obywatelom najjaśniejszej Rzeczpospolitej, bez względu na ich orientację seksualną, należy dokonać odpowiednich zmian w polskim prawie karnym. Walne Zgromadzenie Kampanii Przeciw Homofobii wystosowało apel o wprowadzenie odpowiednich zmian do

art. 119 § 1 kodeksu karnego gdzie karalne stałoby się stosowanie przemocy i gróźb ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciowa,

art. 256 § 2 i 3 kodeksu karnego, gdzie karalne stałoby się rozpowszechnianie lub publiczne prezentowanie treści mogących wywołać nienawiść na tle orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej,

art. 257 kodeksu karnego, gdzie penalizowane byłoby publiczne znieważanie grupy ludności albo poszczególnej osoby z powodu jej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej. (KPH)

Skąd się biorą przestępstwa z nienawiści?

Według badań dotyczących Niemiec oraz Wielkiej Brytanii typowi sprawcy przestępstw z nienawiści to:

– Młodzi biali mężczyźni (16-20 lat) mieszkający z reguły w tych samych miejscach co ofiary
– Zdecydowana większość przestępstw motywowanych uprzedzeniami ma miejsce w okolicach miejsca zamieszkania ofiary, kiedy ta załatwia swoje codzienne sprawy
– Do napaści dochodzi najczęściej między 15.00 a 24.00

Jak tworzą się grupy dokonujące przestępstw z nienawiści?

1. ukonstytuowanie się grupy rówieśniczej, której członkowie poszukują potwierdzenia własnej wartości, męskości i tożsamości poprzez wspólną nienawiść do obcych
2. definiowanie grupy: poprzez symbole i rytuały podnoszące status członków grupy jako żołnierzy słusznej sprawy i degradujące przedmiot ich nienawiści
3. etap sankcjonowania i nasilania nienawistnego wyobrażenia o grupie, która jest celem ataku (piosenki, wiersze, hasła – podgrzewanie atmosfery i gotowości do kolejnych działań).
4. przejście do ataków werbalnych (wykrzykiwanie obelg z samochodu, pociągu itd.). Często jeszcze nie twarzą w twarz z ofiarami.
5. przejście do ataków fizycznych bez użycia broni; bardzo ważny moment –przekroczenia granicy, przejście „do czynów”. Członkowie działają w grupie i wybierają pojedyncze ofiary.
6. ataki fizyczne z użyciem broni (stłuczone butelki, kije baseballowe i in.)
7. ostatecznym celem działania grupy jest zniszczenie obiektu nienawiści –panowie życia i śmierci

Członkowie takich grup kierują się swoistym wzorcem męskości, zgodnie z którym samiec winien być:

– Aktywny
– Dominujący, dążący do władzy
– Kontrolujący
– Gotowy do użycia siły i przemocy
– Heteroseksualny


Jakie prawo pozwala w Polsce ścigać przestępstwa z nienawiści?

Konstytucja RP
Art.13.

Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.
Art.30.
Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.
Art.32.
Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
Art.35.
Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.

Kodeks Karny
Rozdział XVI
Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne
Art. 118.

§ 1. Kto, w celu wyniszczenia w całości albo w części grupy narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub grupy o określonym światopoglądzie, dopuszcza się zabójstwa albo powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu osoby należącej do takiej grupy, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
§ 2. Kto, w celu określonym w § 1, stwarza dla osób należących do takiej grupy warunki życia grożące jej biologicznym wyniszczeniem, stosuje środki mające służyć do wstrzymania urodzeń w obrębie grupy lub przymusowo odbiera dzieci osobom do niej należącym, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.
§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1 lub 2, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
Art. 119.
§ 1. Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto publicznie nawołuje do popełnienia przestępstwa określonego w § 1.

Kodeks Karny
Rozdział XIX
Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
Art. 148.

§ 1. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
§ 2. Kto zabija człowieka: ze szczególnym okrucieństwem, w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem, w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
§ 3. Karze określonej w § 2 podlega, kto jednym czynem zabija więcej niż jedną osobę lub był wcześniej prawomocnie skazany za zabójstwo.
§ 4. Kto zabija człowieka pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10

Kodeks Karny
Rozdział XXIV
Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania
Art. 194.

Kto ogranicza człowieka w przysługujących mu prawach ze względu na jego przynależność wyznaniową albo bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 195.
§ 1. Kto złośliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto złośliwie przeszkadza pogrzebowi, uroczystościom lub obrzędom żałobnym.
Art. 196.
Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Kodeks Karny
Rozdział XXVII
Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej
Art. 212.

§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
§ 4. ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Kodeks Karny
Rozdział XXXII
Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu
Art. 254.

§ 1. Kto bierze czynny udział w zbiegowisku wiedząc, że jego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na osobę lub mienie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli następstwem gwałtownego zamachu jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, uczestnik zbiegowiska określony w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Art. 256.
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 257.
Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 258.
§ 1. Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnianie przestępstw, w tym i przestępstw skarbowych, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli grupa albo związek określony w § 1 ma charakter zbrojny, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. Kto grupę albo związek określony w § 1 lub 2 zakłada lub taką grupą albo takim związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

***

Pana Camerona należałoby zatem uważnie wysłuchać, nagrać, przeanalizować i zastanowić się, czy jego „kazania” nie są przypadkiem podjudzaniem do przestępstw z nienawiści. Pamiętajmy, ze w czerwcu 2008 Cameron występował także w Moskwie, gdzie spotykał się między innymi z przedstawicielami znanego z antysemickich wystąpień i marnego poziomu naukowego Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łomonosowa (Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова / МГУ/ w transkrypcji: Moskowski Gossudarstwenny Uniwersitet imeni M. W. Lomonossowa / MG).

Cameron wspierał także oficjalnie homofobiczne wypowiedzi Burmistrza Moskwy Jurija Michajłolwicza Łuszkowa dotyczące moskiewskiej parady gejów Moscow Pride (Московский Гей-Прайд).

Przy opracowywaniu powyższego tekstu korzystałem z materiałów Towarzystwa Interwencji Kryzysowej z Krakowa powstałych w ramach projektu „W obliczu zbrodni z nienawiści” oraz oświadczeń KPH Warszawa

Janusz Boguszewicz tłumacz, belfer, germanista, publicysta, gej, komunista, ateista, czasami „mason” i anty-kaczysta. Ostatnio feminista i antyglobalista. WYKSZTAŁCIUCH. Współpraca z portalami homiki.pl, innastrona oraz magazynem Replika.

Autorzy:

zdjęcie Janusz Boguszewicz

Janusz Boguszewicz

tłumacz, belfer, germanista, publicysta, gej, komunista, ateista, czasami „mason” i anty-kaczysta. Ostatnio feminista i antyglobalista. WYKSZTAŁCIUCH. Współpraca z portalami homiki.pl, innastrona oraz magazynem Replika.

9 komentarzyWprowadzenie do hate crimes – czyli jak potraktować tournee Camerona?

 • Rayburn

  [Re: Wprowadzenie do hate crimes – czyli jak potraktować tournee Camerona?]

  W artykule jest pewna niedokładność. Stosowanie przemocy lub gróźb, nie tylko ze względu na orientację seksualną, tylko z jakiegokolwiek powodu a nawet bez powodu jest obecnie również karalne, więc twierdzenie, że dopiero wtedy karalne stanie się stosowanie przemocy lub gróźb jest nadużyciem. Chodzi o wprowadzenie surowszej kary ze względu na niskie pobudki sprawcy, tj. nienawiść ze względu na orientację seksualną.

  Nie będzie to oznaczać, że pobicie geja lub lesbijki będzie surowiej karane niż pobicie osoby heteroseksualnej, chyba że przyczyną pobicia byłaby orientacja seksualna ofiary.

  Ważniejsze wydają się zmiany dotyczące penalizacji mowy nienawiści w stosunku do mniejszości seksualnych.

  Swoją drogą pan RPO Kochanowski dość mnie zaskoczył. Dotąd myślałem, że jest homofobem – nawet jeśli jest, to trzeba przyznać, że potrafi oddzielić prywatne poglądy od obowiązków ombudsmana.

 • Lilianne E. Blaze

  [Re: Wprowadzenie do hate crimes – czyli jak potraktować tournee Camerona?]

  > Stosowanie przemocy lub gróźb, nie tylko ze względu na orientację seksualną, tylko z jakiegokolwiek powodu a nawet bez powodu jest obecnie również karalne

  Uscislijmy – sa paragrafy. Ale wykrywalnosc, karalnosc i wysokosci wyrokow sa smiesznie niskie.

  I od tego nalezaloby zaczac. Od naciskow zeby prawo ktore juz jest nie bylo martwe.

  > 6. Sprawca nosi ubiory lub przedmioty „symboliczne”, symbole nienawiści mogą znajdować się na ubiorze sprawcy (666, 88, tzw. krzyż celtycki, swastyka,

  Drobna uwaga – 666 to symbol satanistyczny. Niewatpliwie wsrod gowniarzy wandalizujacych cmentarze i zarzynajacych koty sluchajac black metalu jest wielu homofobow / antysemitow / rasistow, ale prawdziwy satanizm – religia i filozofia – calkowicie akceptuje homoseksualizm. W skrocie, w satanizmie sa dozwolone wszelkie zachowania seksualne miedzy wyrazajacymi na to zgode doroslymi (consenting adults, czyli _nie_ sa dozwolone pedo-, zoo- i nekrofilia ani zadne formy gwaltu i molestowania).

  88 – to powszechnie stosowany przez neonazistow „kod” na „Heil Hitler” („h” – 8-a litera alfabetu). Podobnie 18 od „Adolf Hitler”. Patrz np Combat 18, wspoltworcy Redwatch.

  Krzyz celtycki jest uzywany przez niektorych neonazistow, upraszczajac, jako substytut swastyki, ale ogolnie jest zbyt rozpowszechniony zeby sam w sobie byl wskazowka co do przynaleznosci osoby go noszacej.

 • Kate

  [Re: Wprowadzenie do hate crimes – czyli jak potraktować tournee Camerona?]

  @Lilianne E. Blaze

  „Uscislijmy – sa paragrafy. Ale wykrywalnosc, karalnosc i wysokosci wyrokow sa smiesznie niskie.”

  Myślisz, że nowy zapis, nawet jeśli zostanie przyjęty (w co wątpię) coś zmieni? Teoretycznie ściganiu już dziś podlega szerzenie nienawiści ze względów etnicznych i rasowych – tymczasem fora internetowe pełne są antysemickich wpisów i nikt na to nie reaguje. Nie słyszalem jeszcze żeby ktoś został skazany z tego paragrafu. Martwe prawo i tyle.

 • Lilianne E. Blaze

  [Re: Wprowadzenie do hate crimes – czyli jak potraktować tournee Camerona?]

  > Myślisz, że nowy zapis, nawet jeśli zostanie przyjęty (w co wątpię) coś zmieni?

  _Sam_ zapis? Nie, juz to pisalam.

  Nalezy i walczyc o wprowadzenie orientacji jako kategorii dyskryminacji miedzy innymi do artykulow 118, 119, 256, 257 kodeksu karnego _i jednoczesnie_ walczyc zeby przestaly to byc martwe przepisy.

  Jedno bez drugiego nie da nic.

 • Slavic

  [Re: Wprowadzenie do hate crimes – czyli jak potraktować tournee Camerona?]

  Na dzienniku są pierwsze komentarze polityków. Nie dziwi oczywiście stanowisku pana Cymańskiego, natomiast co ciekawe potrzeby takiej regulacji nie widzi pan poseł Kalisz.

  Dobrze wiedzieć, wahałem się między PO i SLD. Co prawda wątpie aby poprawka spotkała się z poparciem większości posłów platformy ale skoro stosunek do tej poprawki jest podobny w obu partiach, to ja już wolę PO, przynajmniej nie udają, że reprezentują nasze interesy a wieszać na latarniach nas też nie chcą.

 • michal

  [Re: Wprowadzenie do hate crimes – czyli jak potraktować tournee Camerona?]

  Przeciwdzialac nienawisci mozna miloscia. Mozna takze sprytnie posluzyc sie nauka kosciola katolickiego w obronie praw gejow i lesbijek. Kuleta dosc dobrze opisal te sytuacje w swojej ksiazce Inne spojrzenie … Przynajmniej na tym gruncie cos sie dzieje w naszym kraju.

  Fajnie ze ktos odwarzyl sie opisac dzialania NOP i krew i honor w odniesieniu do nauki kosciolow chrzescijanskich. mam nadzieje ze jakis zwolennik MW przeczyta ten komentarz. Dosc juz szerzenia nienawisci w imie Boze. Takie organizacje faszystowskie prubuja podszywac sie pod katolikow, ale one z katolicyzmem nie maja nic wspolengo. Homiki zamiescily z kad innad zalosna krytyke ksiazki kulety, a ja uwazam ze to najlepsza ksioazka jaka czytalem w calym moim zyciu, bo ona staje w mojej obrnie z kazdej strony.

 • mroy

  [Re: Wprowadzenie do hate crimes – czyli jak potraktować tournee Camerona?]

  „2. definiowanie grupy: poprzez symbole i rytuały podnoszące statu”

  Czyli na przykład koszulki z Cze Gewarą, sierpem i młotem?

  „3. etap sankcjonowania i nasilania nienawistnego wyobrażenia o grupie, która jest celem ataku (piosenki, wiersze, hasła”

  Żywcem wzięte z występów Iwo Czerniawskiego i innych ćwoków z LBC na Youtube.

 • Alfonso

  [Re: Wprowadzenie do hate crimes – czyli jak potraktować tournee Camerona?]

  Żądam umieszczenia UPR w wykazie niebezpiecznych organizacji. U nas sami ciotożercy.

Skomentuj

Możesz używać następujących tagów HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Obraz CAPTCHY

*

Pamiętaj: zamieszczając komentarze akceptujesz regulamin

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa