- homiki.pl - https://homiki.pl -

Warszawa 25.10 Festiwal Rodzin Warsztaty prawne: Jak tworzyć homorodziny?

*Warsztaty prawne: Jak tworzyć homorodziny? * Bezpłatne warszaty dla wszystkich, którzy chca byc w zwiazku.

Prowadzenie: Krzysztof Śmiszek i Monika Zima (Grupa Prawna KPH)

Celem warsztatu prawnego będzie zapoznanie jego uczestników z przepisami polskiego prawa rodzinnego, którego regulacje, prawie bez wyjątku, znajdują zastosowanie wobec osób homoseksualnych. Podczas warsztatu omówione będą takie zagadnienia jak – prawa rodzicielskie, możliwości ograniczenia lub odebrania praw rodzicielskich, możliwości adopcji dziecka przez osobę homoseksualną oraz przez parę tej samej płci, przesłanki zawarcia małżeństwa, możliwość zawarcie związku partnerskiego za granicą przez obywatela/obywatelkę polską, skutki zawarcia takiego związku partnerskiego za granicą, możliwość korzystania przez polskie lesbijki z technik wspomaganego rozrodu.

Jednym z głównych celów warsztatu będzie także omówienia najważniejszych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz decyzji międzynarodowych organów – odnośnie praw rodzicielskich osób homoseksualnych. Omówiony zostanie także wpływ tych wyroków na sytuację rodzinną osób homoseksualnych w Polsce.

W czasie warsztatu zostanie położony nacisk na praktyczne zastosowanie przepisów prawa rodzinnego i prawa procesowego, tak, aby jego uczestnicy zostali wyposażeni w efektywne narzędzia dochodzenia swoich praw przed organami władzy sądowniczej.

Warsztat zostanie poprowadzony przez prawników, którzy od kilku już lat prowadzą poradnictwo prawne dla osób LGBT w Kampanii Przeciw Homofobii.

*Zgłoszenie udziału w warsztatach:*

Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana udziałem w jednym z warsztatów, wyślij Twojego e-maila do *20 października* na adres:
*info@kph.org.pl*z Twoim imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu kontaktowego oraz podaniem warsztatu, którym jesteś zainteresowany/zainteresowana (warsztat prawny lub warsztat asertywności).

* Sobota 25 października w godz. 9.30 – 13.30. Udział w warsztacie jest bezpłatny. Zapraszamy!*