- homiki.pl - http://homiki.pl -

S. Pawlicki, Historya filozofii greckiej. Od Talesa do śmierci Arystotelesa, t. 2, cz. 1, Kraków 1903.

Stefan Pawlicki (1839 – 1916) był duchownym rzymskokatolickim, filologiem klasycznym, filozofem i teologiem. W 1882 r. został profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Napisał liczne prace poświęcone historii filozofii, w których poruszał m.in. problem darwinizmu i socjalizmu. Jego poglądy cechowało przekonanie, że wiedzę o człowieku można budować różnymi metodami. Uważał, że rozwój filozofii uzależniony jest od postępu innych nauk, np. psychologii i fizjologii, a poznawanie historii filozofii powinno służyć przede wszystkim kształtowaniu postaw moralnych.

Do największych dzieł Pawlickiego należy niedokończona praca Historya filozofii greckiej, której pierwszy tom ukazał się w 1890 r. Pierwsza część tomu drugiego, wydana w 1903 r., zawiera omówienie filozofii Ksenofonta i Platona. Pawlicki przeanalizował platońską Ucztę, poświęcając sporo uwagi znajdującym się w niej rozważaniom na temat androgynii i erotyki. Jego zdaniem mowa Arystofanesa „razi bezwzględnem pobłażaniem pederastyi”, toteż współczesny czytelnik „nieraz ubolewa, że tyle wyobraźni i kunsztu literackiego wyrzucono na tak brzydką sprawę”.

Zmysłowy wymiar „miłości wśród mężczyzn” był dla Pawlickiego „zdrożnym nałogiem”. Choć przyznawał, że Platon przedstawił ją „malując barwami sympatycznemi”, to jednak w ślad za szwajcarskim filologiem Georgiem Ferdinandem Rettigiem, widział w tekście Uczty „walkę przeciw nałogom nienaturalnym wieku”.

Skany z książki otrzymaliśmy od Piotra Schlegla.