- homiki.pl - http://homiki.pl -

Konferencja nt. przestępstw z nienawiści

[1]W dniu 04 września  2012 r. w Sejmie RP odbyła się konferencja p.t. „Przestępstwa z nienawiści na tle homofobii. Standardy ochrony prawnej w Polsce i na świecie” zorganizowana przez Kampanię Przeciw Homofobii oraz biuro Posła Roberta Biedronia przy wsparciu Ambasady Stanów Zjednoczonych. Patronat nad konferencją objęła Marszałkini Wanda Nowicka. Gośćmi specjalnymi konferencji byli Judy i Dennis Shepard rodzice Matthew Sheparda, który w 1998 roku został brutalnie  zamordowany z powodu swojej orientacji seksualnej. Państwo Shepardowie są działaczami na rzecz osób LGBT. Między innymi dzięki ich staraniom Kongres Stanów Zjednoczonych przegłosował tzw. Matthew Shepard Act, ustawę rozszerzającą federalną ochronę przed zbrodniami z nienawiści na przesłanki takie, jak orientacja seksualna, tożsamość płciowa i niepełnosprawność. Są założycielami fundacji imienia swojego syna. Obecnie Państwo Shepardowie w ramach Fundacji Matthew Sheparda prowadzą działania na arenie międzynarodowej.

Konferencję rozpoczął Robert Biedroń który przywitał zaproszonych gości. Mimo zaproszenia nie pojawił się nikt z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Biura Rzecznika Rządu ds. Równego Traktowania. Pan poseł zaznaczył, że jeszcze kilka lata temu tego typu konferencja nie mogła by się odbyć w budynku Sejmu RP.

Marszałkini Wanda Nowicka podkreśliła wagę obecności na konferencji państwa Shepardów. Podziękował im za działalność na rzecz osób LGBT w USA w szczególności w temacie przestępstw motywowanych nienawiścią na tle homofobii. Podkreśliła także, że ich postawa może być inspiracją dla wielu rodzin osób LGBT w Polsce. Zachęciła rodziców, aby „wychodzili z szafy” i nie wstydzili się swoich homoseksualnych i biseksualnych dzieci.

Moderator spotkania Agata Chaber, Prezes KPH, przywitała również mamy osób LGBT należące do Akademii Zaangażowanego Rodzica, działającej przy KPH. Podkreśliła, że one także są gośćmi honorowymi tego spotkania.

W swoim wystąpieniu Judy Shepard mówiła o wieloletniej  pracy na rzecz walki z przestępstwami z nienawiści na tle homofobii. Jako społeczeństwo rozwinięte powinniśmy jej zdaniem działać na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim obywatelom, także tym o innej orientacji psychoseksualnej lub tożsamości płciowej. Każdy obywatel LGBT powinien być równie ważny dla społeczeństwa jak każdy inny obywatel. Nie powinno dochodzić do żadnej dyskryminacji ze względu na orientację lub tożsamość płciową obywateli. Mimo różnic kulturowych rzeczą wspólna dla wszystkich kultur jest miłość rodzica do dziecka. Bezgraniczna miłość –  niezależnie od tego kim są.

Judy Shepard mówiła o zmianach w USA, jakie nastąpiły w temacie osób LGBT w ciągu kilkunastu lat od śmierci Matthew w 1998 roku, kiedy to zaangażowała się w działanie na rzecz osób LGBT. Opisała zmianę od braku jakichkolwiek uregulowań po ustawę surowo penalizująca wszelkie przestępstwa motywowane homofobią oraz małżeństwa jednopłciowe.

Dennis Shepard natomiast podkreślił, że bycie osobą LGBT nie jest wyborem. Żadna z osób nie chciałaby świadomie być bita, wyrzucona z pracy lub poniżana za to, kim jest. W Stanach współczynnik samobójstw wśród młodych osób LGBT jest czterokrotnie większy niż osób hetero w porównywalnym wieku. Nie mają wsparcia, muszą samotnie zmagać się z trudem bycia osobą LGBT. Dennis podkreślił , że społeczeństwo które chce się  uważać za otwarte i rozwinięte musi zapewnić im pomoc. Osoby LGBT tak samo jak reszta społeczeństwa chcą żyć spokojnie, pracować, przejść na emeryturę.  Według pana Sheparda rodzice powinni być dumni ze swoich dzieci niezależnie od ich orientacji psychoseksualnej. Ich orientacja to tylko jedna z wielu cech które je określają.
Powiedział również, że gdy patrzy na młode osoby LGBT widzi w nich Matthew. W zastraszonych, przepełnionych bólem twarzach chciałby zobaczyć uśmiech swojego syna.
„Gdy mówimy o prawach osób LGBT mówimy również o prawach człowieka” – zaznaczył. Gdy byli z Judy w muzeum Powstania Warszawskiego, gdy patrzyli na twarze na fotografiach, zdawali sobie sprawę, że walczyły tam również osoby LGBT. Walczyły o dobro swojego kraju. Podobnie  teraz  każdy obywatel LGBT dba o dobro swojego kraju.

Aleksandra Gliszczyńska-Grabias z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka IN P AN podkreśliła że w przypadku przestępstw motywowanych nienawiścią na tle orientacji seksualnej nie ma uregulowań międzynarodowych podobnych chociażby do uregulowań w sprawie dyskryminacji na tle rasowym lub etnicznym. Jedynie w części krajów europejskich istnieją bezpośrednie uregulowania dotyczące przestępstw z nienawiści motywowanych homofobią i nawoływania do nienawiści na tle homofobii.

Mirosława Makuchowska z KPH odniosła się do faktu nieobecności przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości. Podkreśliła, że mimo wielokrotnych zaproszeń na konferencję nie ma żadnej woli, aby Ministerstwo Sprawiedliwości zajęło się sprawami przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści motywowanym homofobią, mimo wcześniejszych zapewnień, że MS zajmie się tą sprawą.
Brak przesłanki homofobii w Kodeksie Karnym powoduje, że instytucje publiczne nie gromadzą danych związanych z tym zjawiskiem. Nie robią tego również gdy są do tego zobligowane odrębnymi przepisami. Mirosława Makuchowska zaprezentowała fragmenty publikacji KPH „Sytuacja społeczna osób LGBT w Polsce. Raport za lata 2010-2012”. Badania przeprowadzono na grupie ponad 11 tys. osób LGBT.

Z badań wynika, że 44% osób LGB w Polsce doznało przemocy psychicznej związanej z tym że są osobami nieheteroseksualnymi w ciągu ostatnich 2 lat, najczęściej w postaci agresji słownej, poniżania, i rozpowszechniania negatywnych opinii. Około 15 % badanych doznało przemocy fizycznej, z czego ponad 66% w miejscach publicznych, a aż 31% w szkole oraz na uczelni. W 70% przypadków ofiara nie znała osoby atakującej. 90% przypadków nie było zgłoszonych na policję, z czego ponad 40% ofiar nie zgłosiło tego, bo nie wierzy w skuteczność policji w tego typu sprawach, a 26% uważało że policja nie potraktuje ich sprawy poważnie.

Na podstawie badań z raportu powstały rekomendacje zmian w Kodeksie Karnym. Jedną z nich jest penalizacjia „mowy nienawiści” oraz przestępstw z nienawiści motywowanych homofobią i transofobią.

Kolejna to wprowadzenie do statystyk dotyczących postępowań prokuratorskich obowiązku zbierania  danych dot. przestępstw z nienawiści motywowanych homofobią, a także zwiększenie wrażliwości prokuratorów na sytuacje w których motywacja sprawcy była związana z nienawiścią wobec osoby o odmiennej orientacji lub tożsamości i ekspresji płciowej.

KPH postuluje również wprowadzeni do programów nauczania policjantów tematyki LGBT. Obecnie Kampania Przeciw Homofobiii wspólnie z Komendą Główną Policji tworzy podręcznik dla policjantów w którym znajdą się te treści.

Następnie jedna z matek z „Grupy Tęczowych Mam” przy Kampanii Przeciw Homofobii odczytała przygotowany apel. Wspomniała w nim o uhonorowaniu ich przez Ambasadora USA w Polsce Lee A. Feinsteina za ich miłość do swoich dzieci LGBT. Wyraziła zażenowanie tym, że Polski rząd nigdy nie byłoby stać na taki gest, gdyż nie dostrzega w żaden sposób istnienia ich dzieci LGBT. Agata Chaber z KPH podkreśliła, że wiele lat osoby LGBT czekały na takie rzeczniczki ich spraw jak zebrane na konferencji matki.

Robert Biedroń odniósł się do przygotowanego projektu nowelizacji ustawy Kodeks Karny. Nowelizacja obejmowałby zmiany w artykułach 119, 256 i 257. Docenił wkład organizacji pozarządowych w tworzenia tego projektu.  Nowelizacja obejmuje rozszerzeniu katalogu przesłanek o wiek, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową i niepełnosprawność. Podkreślił, że w obecnym stanie prawnym nie istnieje żadna ochrona osób LGBT przed mową nienawiści oraz przestępstwami z nienawiści motywowanymi homofobią. Chwilę przed konferencją Posłe Robert Biedroń otrzymał negatywne stanowisko rządu na temat projektu. Otrzymał także opinię Biura Analiz Sejmowych w której podkreślono, że nie ma potrzeby rozszerzania katalogu, ponieważ uzasadnienie projektu nie zawiera danych statystycznych z polskich instytucji. Niestety, żadna z instytucji, nawet zobligowanych do zbierania takich danych, tego nie robi. Kolejny zarzut to fakt że orientacja seksualna, niepełnosprawność, wiek, tożsamość płciowa nie mieści się w katalogu przestępstw przeciwko ludzkości (dotyczy art. 119 KK). Ponadto, podkreślono, że tożsamość płciowa nie występuje w polskim ustawodawstwie.

Pod nieobecność przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości prezes KPH Agata Chaber odczytała fragment stanowiska, jakie KPH otrzymało od Ministerstwa Sprawiedliwości w maju bieżącego roku, dotyczącego propozycji zmian w Kodeksie Karnym oraz wywiązywania się ze zobowiązań międzynarodowych dotyczących penalizacji mowy nienawiści. Ministerstwo Sprawiedliwości uważa że osoby LGBT są obecnie wystarczająco chronione.

Sylwia Kluba, kolejna z reprezentantek mam, odczytała apel skierowany do posłów i posłanek oraz obywateli  dotyczący penalizacji mowy nienawiści.

Posłanka PO Beata Bublewicz w osobistej wypowiedzi podkreśliła, że  nie zgadza się z tym że nowelizacja KK jest niepotrzebna. Podkreśliła, iż wstydzi się za posłów PO, oraz że będzie działać wśród posłów i posłanek PO w kierunku poparcia proponowanych zmian.

Na zakończenie Judy Shepard podkreśliła, że jej doświadczenie jest w pewnym stopniu doświadczeniem uniwersalnym wszystkich rodziców. Rodzice powinni stanąć w obronie praw swoich dzieci.

 

Zapis wideo konferencji znaleźć można pod TYM LINKIEM [2].

 

[mat.org.]