Administracja państwowa pomoże w walce z dyskryminacją

Stowarzyszenie Lambda Warszawa opublikowało raport dotyczący przypadków dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w Polsce. Podczas seminarium podsumowującego wyniki ponadpółrocznych badań przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji pozarządowych zaproponowali powołanie wspólnej grupy roboczej, która zajmie się przeciwdziałaniem dyskryminacji osób homo- i biseksualnych.

Na seminarium, które odbyło się 2 listopada, zaprezentowano raport podsumowujący akcję „Zgłaszam problem”. W jej trakcie zbierano informacje o indywidualnych przypadkach dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, wykorzystując w tym celu specjalnie przygotowaną ankietę internetową. W sumie od stycznia do lipca 2011 r. zebrano tą drogą informacje o 60 przypadkach dyskryminacji, z których dalszej analizie poddano 37.

Największą grupę stanowiły przypadki tzw. dyskryminacji instytucjonalnej polegające na nierównym traktowaniu przez instytucje publiczne i wynikające przede wszystkim z nieuregulowania w polskim prawie sytuacji osób pozostających w związku z osobą tej samej płci. Wśród przejawów tego typu dyskryminacji raport wymienia m.in.: odmowę przyjęcia partnera w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej, niemożność objęcia ubezpieczeniem, brak możliwości wzięcia zwolnienia lekarskiego w przypadku ciężkiej choroby partnera, odmowę wydawania przez urzędy stanu cywilnego zaświadczeń niezbędnych do zawarcia za granicą związku partnerskiego lub małżeństwa z osobą tej samej płci.

W dalszej kolejności raport wymienia przypadki dyskryminacji psychicznej (przejawiające się w stosowaniu słownych obelg i wyzwisk, szykan w szkole lub miejscu pracy, odmowie obsługi w lokalach usługowych), fizycznej (napady, pobicia), a także sytuacje związane z utratą bądź odmową zatrudnienia.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że tylko nieliczne przypadki dyskryminacji są zgłaszane odpowiednim organom. Osoby poszkodowane są przekonane o nieskuteczności takich działań i obawiają się negatywnych konsekwencji związanych z ujawnieniem ich orientacji np. przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości albo pracodawcy. Niewiele osób dyskryminowanych szuka pomocy w organizacjach pozarządowych zajmujących się tą tematyką.

Aby skutecznie przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na orientację seksualną autorzy raportu zalecają przede wszystkim wprowadzenie zmian w prawie. Kluczowe jest ich zdaniem prawne uregulowanie sytuacji par jednopłciowych poprzez uchwalenie ustawy o związkach partnerskich. Ich zdaniem korzystny okazałby się również ustawowy zakaz dyskryminacji w dostępie do towarów i usług oraz w zakresie ubezpieczenia społecznego i podatków, a także uwzględnienie w systemie karnym tzw. przestępstw z nienawiści do których zaliczałyby się również te motywowane homofobią. Dużą rolę w zapobieganiu i zwalczaniu nierównego traktowania przypisano też podejmowaniu szerokich działań edukacyjnych oraz objęciu ofiar dyskryminacji pomocą prawną i psychologiczną.

Wprowadzeniem tych rekomendacji w życie ma zająć się specjalna grupa robocza, której utworzenie zaproponowano podczas seminarium. Na rozwiązanie takie przystali obecni na spotkaniu przedstawiciele resortów: sprawiedliwości, pracy i polityki społecznej, spraw wewnętrznych i administracji, reprezentanci organów wymiaru sprawiedliwości oraz organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką dyskryminacji (m.in.: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Kampania Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita). Grupa miałaby opracować zmiany prawne, organizacyjne i proceduralne służące poprawie sytuacji żyjących w Polsce osób nieheteroseksualnych.

Projekt „Zgłaszam problem”, w ramach którego powstał raport i zorganizowane zostało seminarium, to kolejna już próba przyjrzenia się problematyce dyskryminacji ze względu na orientację seksualną przez organizacje pozarządowe. Wcześniej w tym roku Kampania Przeciw Homofobii w ramach realizowanego projektu „Razem bezpieczniej” opublikowała opracowanie „Przemoc motywowana homofobią. Raport 2011”. W ramach publikacji autorzy skupili się na specyficznej formie dyskryminacji, jaką jest przemoc. Szeroko omówiono problematykę tzw. przestępstw z nienawiści, dotyczące ich regulacje prawne – tak krajowe jak i międzynarodowe – oraz metody monitorowania tego zjawiska. Przedstawiono także wyniki badania ankietowego w którym przeanalizowano aż 423 przypadki homofobicznych aktów przemocy.

Również autorzy tej publikacji zwrócili uwagę na niedostateczne regulacje prawne i konieczność zmiany obowiązujących w Polsce przepisów tak, aby skuteczniej chroniły osoby nieheteroseksualne przed przestępstwami motywowanymi nienawiścią. Podkreślili też konieczność ścisłego współdziałania pomiędzy administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi w celu monitorowania tego zjawiska i jak najskuteczniejszego przeciwdziałania mu.

Z pełną treścią raportu z akcji „Zgłaszam problem” można zapoznać się pod adresem: http://www.zglaszamproblem.pl/images/download/zglaszam_problem_raport.pdf

Publikacja „Przemoc motywowana homofobią. Raport 2011” udostępniona została na stronach KPH: http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_przemoc.pdf

[Źródła: Lambdawarszawa.org, Kph.org.pl, Zglaszamproblem.pl, PAP]

[km]

Skomentuj

Możesz używać następujących tagów HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Obraz CAPTCHY

*

Pamiętaj: zamieszczając komentarze akceptujesz regulamin

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa