- homiki.pl - http://homiki.pl -

Prawa pacjentów LGBTQ

Dzięki Rzeczniczce Praw Obywatelskich doszło 13 września do spotkania organizacji LGBTQ z wiceministrem zdrowia, Andrzejem Włodarczykiem. W spotkaniu oprócz wiceministra i jego współpracowników wzięli udział przedstawiciele biura Rzeczniczki Praw Obywatelskich, a także zastępczyni Rzeczniczki Praw Pacjenta. Pomimo zaproszenia nie przybyła żadna osoba z Naczelnej Rady Lekarskiej. Stronę społeczną reprezentowały fundacja Transfuzja oraz stowarzyszenia Lambda-Warszawa, Kampania Przeciw Homofobii i Pracownia Różnorodności oraz Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego.

* * *
Część spotkania poświęcono problemom osób transseksualnych. Trudności, z którymi muszą borykać się to: brak lub utrudnienia w wykonywaniu zabiegów chirurgicznych w ramach dostosowania płci biologicznej do płci psychicznej, brak refundacji zabiegów chirurgicznych, odpowiedzialność karna za przeprowadzenie takich zabiegów przed sądowym orzeczeniem zezwalającym dostosowanie płci biologicznej do płci psychicznej, pełna odpłatność leków podawanych w ramach terapii hormonalnej, brak regulacji dotyczących prawnej i medycznej procedury dostosowania płci biologicznej do płci psychicznej.

Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia wyraził opinię, że kwestie osób transseksualnych muszą zostać rozwiązane kompleksową ustawą, której przygotowanie przed wyborami jest niemożliwe, zaś po wyborach uzależnione od układu sił politycznych w ministerstwie. Takie stanowisko – oznaczające de facto odsunięcie zajęcia się sprawą do bliżej nieokreślonego terminu – mocno rozczarowało organizacje LGBTQ. Biuro RPO wyraziło przekonanie, że możliwe byłyby choćby częściowe i stopniowe zmiany przepisów, na początku w zakresie procedury sądowej (RPO skierowała w tym zakresie obszerne wystąpienie do ministra sprawiedliwości).

* * *
Rozmowy o kwestiach par jednopłciowych objęły dwa podstawowe zagadnienia przedstawione już wcześniej przez organizacje LGBTQ: dostęp do informacji o stanie zdrowia osoby nieprzytomnej dla partnera lub partnerki tej osoby oraz dostęp do dokumentacji medycznej.

Biuro RPO generalnie poparło postulaty organizacji LGBTQ, wskazując na potrzebę zmiany prawa i praktyki służby zdrowia. W sposób bardzo kontrowersyjny wypowiedziała się zastępczyni Rzeczniczki Praw Pacjenta, która stwierdziła, że jej urząd nie otrzymał ani jednej skargi na brak dopuszczenia do informacji o stanie zdrowia nieprzytomnego partnera lub nieprzytomnej partnerki, wobec czego nie widzi problemu z dostępem do informacji o stanie zdrowia ani do dokumentacji medycznej. Dodała również, że w przepisy nikogo nie faworyzują ani nie dyskryminują.

Na szczęście inni uczestnicy spotkania nie wykazali się aż takim brakiem przygotowania merytorycznego; zaprotestowała np. przedstawicielka biura RPO, stwierdzając, że biuro RPO – o dziesięciokrotnie dłuższej historii niż biuro RPP – prawie wcale nie otrzymuje skarg na przejawy rasizmu czy antysemityzmu, a wiadomo, że są one w Polsce częste.

Wiceminister zdrowia poinformował, że ministerstwo zgodzi się na nowelizację art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przepis ten definiuje tzw. „osobę bliską” i – wskutek orzecznictwa Sądu Najwyższego – wyklucza osoby pozostające w związkach jednopłciowych. Osoba bliska może być ona obecna przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjentce bądź pacjentowi oraz otrzymuje informację o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych itp., gdy pacjent lub pacjentka są nieprzytomni lub niezdolni do zrozumienia znaczenia tej informacji.

Podczas spotkania ustalono, że SPR i KPH przygotują kompletny projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta a następnie przekażą go Ministerstwu Zdrowia i/lub klubowi PO (w zależności od wyniku wyborów oraz od tego, czy szybsze okaże się przedłożenie rządowe czy projekt poselski).

Poruszono również kwestię edukacji praktykujących lekarzy oraz osób studiujących medycynę w zakresie zdrowia seksualnego oraz orientacji seksualnej. Wiceminister zdrowia przyznał, że tematyka jest poważna, ale tłumaczył, że podstawowym problemem jest mała liczba godzin zajęciowych w ogóle, co skutkuje fatalnym przygotowaniem w dziedzinach związanych ściśle z ratowaniem zdrowia i życia.

Obszerną relację ze spotkania przeczytać można na stronie internetowej SPR [1].

* * *
Kampania przeciw Homofobii i Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności apelują tymczasem – w świetle tego, że będą przygotowywać projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wraz z uzasadnieniem – o przekazywanie wszelkich informacji o problemach w kontaktach ze służbą zdrowia:

KPH i SPR apelują do osób biseksualnych i osób homoseksualnych o zgłaszanie przypadków, w których nie uzyskały one od lekarki lub lekarza informacji o stanie zdrowia swojego partnera lub swojej partnerki tej samej płci. Zależy nam na przykładach, które będzie można wykorzystać w uzasadnieniu projektu ustawy – podających daty i miejsca zdarzenia. Jeśli nie chcecie ujawniać swoich imion ani nazwisk – dokonamy anonimizacji zgłoszonych przypadków. Kontakt z nami: pracowniaroznorodnosci[at]gmail.com lub zjablonska[at]kph.org.pl.

Do współpracy, pomocy i poparcia prac nad projektem zapraszamy inne organizacje i grupy LGBTQ oraz media LGBTQ.