- homiki.pl - http://homiki.pl -

Komitet Praw Człowieka ONZ upomina polski rząd

Państwa Organizacjo Narodów Zjednoczonych mają obowiązek co cztery lata składać raporty na temat stosowania u nich Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (odpowiednik Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka, wersja w .pdf TU [1]). Z kolei uwagi do raportów rządowych przedstawiają organizacje pozarządowe. W tym roku spotkania dotyczące Polski odbywały się w październiku w Genewie. Polski rząd przedstawił niezwykle optymistyczny raport, z którego wynikło, że żyje się u nas jak w raju, szczególnie mniejszościom, nie ma podziemia aborcyjnego ani przemocy wobec kobiet, zaś w innych obszarach praw człowieka możemy stanowić wzór dla całego świata… Poważnie zaś mówiąc, raport rządu polskiego był utrzymany w niezwykle optymistycznym tonie.

Organizacjami pozarządowymi zaproszonymi do przedstawienia uwag były Kampania Przeciw Homofobii, Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Organizacje złożyły swoje własne raporty, z których treścią można zapoznać się TU [2]. Następnie Komitet przesłuchał polską delegację. Jak wynika z relacji organizacji (np. Federacji [3]), Komitet zadał polskiej delegacji liczne pytania dotyczące zdrowia reprodukcyjnego (w tym dostępu do antykoncepcji czy realizacji ustawy antyaborcyjnej), praw pacjenta i polityki równościowej.

Pod koniec listopada Komitet wydał, w oparciu o raporty rządowy i organizacji oraz własne ustalenia, zalecenia dla Polski. Dotyczą one przede wszystkim kwestii zapewnienia odpowiedniego równego traktowania, ale również zagadnień prawnokarnych (mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści, definicja przestępstwa terrorystycznego), projektu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, sytuacji mniejszości rasowych (głównie Romów), przemocy domowej, skarg na policjantów, tymczasowego aresztowania i in.

Zalecenia Komitetu wskazują kierunek działań, jakie Polska powinna podjąć w celu zapewnienia prawidłowej implementacji Paktu, a tym samym realizacji ciążących na niej zobowiązań międzynarodowych. Teraz ruch po stronie polskiego rządu.

Zalecenia Komitetu oraz więcej informacji na temat procesu ich wydawania znaleźć można na stronie HFPC [4]. Zachęcamy do lektury!

(sass)