Chcemy poznać poglądy kandydatów

Organizacje pozarządowe działające (między innymi) w interesie osób LGBTQ przygotowały z inicjatywy SPR list z pytaniami dotyczącymi ważnych dla nas kwestii i wysłały go do kandydatów na stanowisko Prezydenta RP; wszyscy sygnatariusze zgodzili się pominąć w tym przypadku Andrzeja Leppera, w świetle jego roli w tzw. seksaferze.

Oto treść lisu (a właściwie listów):
Pan XX
Komitet Wyborczy
Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie,
zwracamy się do Pana jako kandydata na urząd Prezydenta RP – w imieniu niżej wymienionych organizacji pozarządowych działających na obszarze przeciwdziałania dyskryminacji na tle orientacji seksualnej i tożsamości płciowej – z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Z uwagi na to, że ubiega się Pan o najwyższy urząd w państwie, zależy nam na poznaniu Pana stosunku do wybranych przez nas kwestii, ważnych z punktu widzenia sytuacji osób nieheteroseksualnych i osób transpłciowych. Udzielone przez Pana odpowiedzi zostaną rozpowszechnione przez nas, w szczególności za pomocą Internetu. Wyrażamy nadzieję, że uzyskane od Pana odpowiedzi pomogą – przynajmniej części osób uczestniczących w wyborach – w podjęciu decyzji, na kogo oddać swój głos.
1. Czy podpisałby Pan ustawę o rejestrowanych związkach partnerskich osób różnej i tej samej płci, nie będących małżeństwami?
2. Czy podpisałby Pan nowelizację Konstytucji RP oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego umożliwiającą zawieranie małżeństw przez osoby tej samej płci?
3. Czy podpisałby Pan nowelizację Kodeksu karnego rozszerzającą katalog przesłanek ochrony przed przestępstwami z nienawiści, tak, aby obejmował on płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, wiek i niepełnosprawność?
4. Czy podpisałby Pan ustawę o korekcie płci biologicznej osób transseksualnych do ich płci psychicznej, upraszczającą procedurę zmiany aktu urodzenia, wymiany dokumentów tożsamości oraz przewidującą, że korekta płci biologicznej jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia?
5. Czy podpisałby Pan ustawę wprowadzającą zakaz dyskryminacji m.in. ze względu na płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, wiek i niepełnosprawność (m.in. w zakresie zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych, dostępu do usług i towarów oraz najmu lokali), do czego zobowiązuje Polskę członkostwo w Unii Europejskiej?
6. Czy – Pana zdaniem – władze polskie powinny aktywniej przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową?

Pod listami podpisały się: Fundacja Autonomia, Fundacja Transfuzja, Stowarzyszenie “Kampania Przeciw Homofobii”, Stowarzyszenie “Lambda Bydgoszcz”, Stowarzyszenie “Lambda-Warszawa”, Stowarzyszenie “Lambda Zielona Góra”, Stowarzyszenie “Otwarte Forum” oraz Stowarzyszenie ”Pracownia Różnorodności”. Czekamy na odpowiedzi.

* * *

Z kolei 26 maja przedstawiciele części organizacji LGBTQ (z ramienia SOFy prezeska Uschi Pawlik) wzięli udział w tzw. publicznym wysłuchaniu kandydatki na stanowisko Rzeczniczki Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz (rekomendowanej przez PO). Spotkanie zorganizowane zostało przez Helsińską Fundacją Praw Człowieka, INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa oraz Polską Sekcję Międzynarodowej Komisji Prawników . Mimo, że opinia publiczna nie ma żadnego realnego wpływu na obsadzenie tego stanowiska, zapoznanie się z poglądami osoby, która ma szansę objąć jeden z dwóch – teoretycznie – najważniejszych dla walki z dyskryminacja urzędów w Polsce jest niezwykle ważne. Niestety, druga kandydatka na to stanowisko, rekomendowana przez PiS Zofia Romaszewska, odmówiła udziału w spotkaniu, co daje nam zaledwie połowiczny obraz stojących przed nami perspektyw.

Spotkanie trwało niemal dwie godziny i poruszano na nim przeróżne kwestie, które potencjalnie mogą wejść w zakres działań RPO. Zasadniczo uczestnicy dowiedzieli się, że kluczowym zakresem działań pani Lipowicz – gdyby została wybrana na stanowisko – byłoby prawo obywatela do dobrej administracji i odbudowanie zaufania obywateli do państwa. Zamierza również zająć się takimi grupami wykluczonymi jak osoby starsze i niepełnosprawne oraz cudzoziemcy. Stosunek do roli RPO p. Lipowicz ma zasadniczo taki, że powinien być organem kontrolnym i stać na straży egzekwowania istniejącego prawa, a w mniejszym stopniu korzystać ze swojego prawa tzw. inspiracji (bo nie inicjatywy) ustawodawczej; wg. słów p. Lipowicz „rzecznik nie powinien zastępować istniejących organów państwa”.

Na konkretne pytania kandydatka na RPO odpowiadała niestety bardzo ogólnikowo, zazwyczaj zasłaniając się brakiem wiedzy w danej tematyce, co w niektórych szczegółowych kwestiach było uzasadnione, ale w niektórych niepokoiło i sprawiało wrażenie, jakby p. Lipowicz za wszelką cenę pragnęła uniknąć deklaracji (np. w kwestii protokołu dodatkowego do Karty Praw Podstawowych, który przyjęty w odniesieniu do Polski pozbawia nas części praw gwarantowanych w innych państwach UE).

W kwestiach interesujących środowisko LGBTQ usłyszeliśmy jednakże dość twarde konkrety – i niestety nie brzmią one zachęcająco dla nas:

– przyjęcie horyzontalnej ustawy antydyskryminacyjnej (obowiązek nakładany na państwa członkowskie prawodawstwem unijnym) – p. Lipowicz niechętna jest wszelkim rozwiązaniom horyzontalnym;

– powołanie tzw. „equality body”, czyli organu dbającego wyłącznie o równe traktowanie w kontekście dyrektywy (i ustawy) antydyskryminacyjnej (wymóg o charakterze jak wyżej) – nie ma potrzeby tworzenia organu odrębnego niż RPO;

– zastosowanie do prawa polskiego zaleceń trybunału w Strasburgu (przykład głośnego niedawno wyroku ws. p. Kozaka) – wyroki trybunału mogą naruszać „tradycję konstytucyjną” poszczególnych krajów i należy je wdrażać ostrożnie, ponieważ prawo raczej nie powinno zbytnio wyprzedzać „świadomości społecznej”;

– wprowadzenie przez prawo jakiejkolwiek postaci ochrony praw par jednopłciowych (w pytaniu zawarto propozycje różnych stopni takiej ochrony) – w opinii p. Lipowicz nie istnieje konieczność wprowadzania zmian, ponieważ istniejące rozwiązania zapewniają wystarczającą ochronę, a nowe przepisy mogłyby zostać potraktowane jako próba podważenia konstytucyjnego zapisu o małżeństwie

– wprowadzenie nowych przesłanek do zapisu w kodeksie karnym dotyczących ochrony przed przestępstwami z nienawiści (czyli „płci”, „orientacji seksualnej” i „tożsamości płciowej”) – zasadniczo nie ma takiej konieczności, ale p. Lipowicz zasłoniła się niewystarczającą znajomością tej kwestii

– współpraca z organizacjami LGBTQ w postaci regularnych spotkań – potrzebna, by poznać naszą sytuację prawną i społeczną.

Bardziej szczegółowe sprawozdanie ze spotkania umieściło na swojej stronie SPR (www.spr.org.pl), polecamy lekturę. Cieszymy się, że mamy przynajmniej jakąś jasność sytuacji na temat zakresu wsparcia, jakiego możemy oczekiwać od Rzeczniczki Praw Obywatelskich, jeśli zostanie nią Irena Lipowicz, szkoda wielka, że nie mieliśmy szansy poznać poglądów jej kontrkandydatki. Pozostaje liczyć – w przypadku nominacji p. Lipowicz – na obiecane spotkania z organizacjami LGBTQ, może uda się nam naświetlić naszą sytuację z nieco innej perspektywy niż ta znana kandydatce.

(sass)

23 komentarzeChcemy poznać poglądy kandydatów

Skomentuj

Możesz używać następujących tagów HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Obraz CAPTCHY

*

Pamiętaj: zamieszczając komentarze akceptujesz regulamin

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa