- homiki.pl - http://homiki.pl -

Na froncie…

[1]

Odpowiedź sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów –
na interpelację nr 3109
w sprawie finansowania przez rząd programów propagujących homoseksualizm

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Stanisława Papieża w sprawie finansowania przez rząd RP projektów deprawacji publicznej przez propagowanie homoseksualizmu, proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień dotyczących podnoszonych w tym wystąpieniu kwestii.

Ad 1. Konstytucja RP art. 32 stanowi, że:

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Realizowanie wynikających z konstytucji zobowiązań państwa do prowadzenia polityki równości wszystkich obywateli i zapewnienia ochrony przed dyskryminacją jest jednym z priorytetów demokratycznego państwa prawa oraz ważnym zadaniem obecnego rządu RP. Oceniając dotychczasowe rezultaty prowadzonej w tym zakresie polityki, rząd uznał konieczność zwiększenia aktywności na tym polu, tak by uwzględnione zostały zgłaszane przez społeczeństwo nowe potrzeby poszerzenia zakresu ochrony przed dyskryminacją, a także by obowiązujące w Polsce standardy spełniały wymagania poszerzającego się rozumienia ochrony powszechnych praw człowieka, wśród których ochrona przed dyskryminacją z powodu pochodzenia etnicznego, rasy, religii i poglądów, płci, wieku oraz orientacji seksualnej jest jednym z najważniejszych wyzwań. W związku z tym Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie pełnomocnika rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn (DzU nr 96, poz. 849) powierzyła pełnomocnikowi zadania dotyczące: promowania, inicjowania, realizowania albo koordynowania realizacji rządowych programów mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji z powyższych powodów. Zadania te pełnomocnik realizował będzie do momentu utworzenia urzędu do spraw przeciwdziałania dyskryminacji z powodu rasy, pochodzenia etnicznego, religii i przekonań, wieku oraz orientacji seksualnej. Nad projektem ustawy przewidującej powołanie takiego urzędu – o generalnym inspektorze ds. przeciwdziałania dyskryminacji – przygotowanym zgodnie z rozporządzeniem przez pełnomocnika rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn obecnie pracuje rząd.

Powierzone zadania w zakresie upowszechnienia wiedzy na temat dyskryminacji i jej przejawów oraz metod i strategii przeciwdziałania jej występowaniu pełnomocnik, zgodnie z treścią rozporządzenia, wykonuje we współpracy m.in. z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz zwalczania dyskryminacji.

W listopadzie ub. roku pełnomocnik ogłosił ˝Konkurs inicjatyw organizacji pozarządowych związanych z propagowaniem i urzeczywistnianiem zasady przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie narodowe i etniczne, wiek oraz orientację seksualną˝. Na konkurs wpłynęło ponad 80 projektów, przyznano dotacje na realizowanie 72 z nich, wśród których 3 projekty dotyczyły przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną oraz pomocy osobom homoseksualnym. Dofinansowane z budżetu pełnomocnika projekty dotyczyły:

– wydania materiałów edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji (2 projekty nadesłane przez Stowarzyszenie Lambda z Warszawy i koalicję organizacji z udziałem Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii z Krakowa);

– społecznej kampanii edukacyjnej pt. ˝Niech nas zobaczą˝, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii z Warszawy, polegającej na eksponowaniu na wystawach i bilbordach w 4 miastach Polski: Warszawa, Gdańsk, Kraków i Sosnowiec, portretów 30 par osób homoseksualnych, trzymających się za ręce. Prezentowanie zdjęć ludzi, widocznych w zwykłych, codziennych sytuacjach w przestrzeni publicznej służy uświadomieniu społeczeństwu, że osoby o odmiennej niż dominująca orientacji seksualnej są naszymi współobywatelkami i obywatelami, że żyją pośród nas, mają takie same prawa i obowiązki obywatelskie. Należy im się równe traktowanie i poszanowanie ich godności.

Określanie podejmowanych przez pełnomocnika zgodnie z jego prawnym umocowaniem działań jako wywrotowych społecznie jest nadużyciem, a sformułowanie zawarte w interpelacji, jakoby organizatorom akcji chodziło nie o to, by homoseksualiści mieli w Polsce te same prawa co wszyscy obywatele, ale by posiadali większe prawa, m.in. prawa do tworzenia związków niebędących rodzinami, a jednak mających podobne jak rodziny uprawnienia, dowodzi całkowitego niezrozumienia zarówno celów akcji, jak też zasad obowiązujących w demokratycznym, otwartym społeczeństwie. Uprzejmie informuję, że obecnie rząd nie pracuje nad zmianami w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym ani też w żadnych innych regulacjach prawnych, które zmieniałyby status prawny związków homoseksualnych. Zmian takich nie zawiera także wspomniany wyżej projekt ustawy o generalnym inspektorze ds. przeciwdziałania dyskryminacji. Co oczywiście nie oznacza, że tego rodzaju zmiany, wprowadzające uprawnienia dla tzw. związków nieformalnych w zakresie np. prawa spadkowego, nie byłyby korzystne, właśnie ze względu na równy status wszystkich obywateli wobec prawa. Błędny z punktu widzenia współczesnej wiedzy jest wyrażony przez pana posła pogląd, że kampanie tego typu zachęcać mają również szczególnie młodych ludzi o nieukształtowanej jeszcze do końca psychice do odkrywania w sobie homoseksualizmu. Orientacja seksualna – homo- tak jak i heteroseksualna – nie jest wyborem, ale wrodzoną preferencją realizowania seksualności i jest indywidualną cechą każdego człowieka. Prawdą natomiast jest to, że bez dostępu do edukacji i wiedzy o seksualności człowieka ta część młodzieży, która dojrzewając, odkrywa swoją homoseksualność, często nie potrafi rozwiązać wynikających z tego problemów. Postawy wrogości, homofobia i brak zrozumienia przez najbliższe otoczenie, lęk przed odmiennością, ciągle jeszcze bywają powodem dramatów. Dlatego też kampanie edukacyjne rząd uważa za ważne i znaczące w kształtowaniu społecznych postaw antydyskryminacyjnych i widzi sens ich kontynuacji. Działania organizacji pozarządowych wspierających osoby dyskryminowane i zwalczających wszelkie przejawy dyskryminacji ze względu na orientację seksualną będą wspierane z budżetu pełnomocnika rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn tak długo, jak będzie on wypełniał zadania związane z zapobieganiem dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Pomagają one nie tylko osobom narażonym na dyskryminację, ale przede wszystkim są ważne dla ogółu społeczeństwa, jako lekcja wrażliwości, otwartości i poszanowania godności każdego człowieka.

Pragnę także poinformować, że w marcu br. pełnomocnik zorganizował seminarium nt. przeciwdziałania dyskryminacji osób homoseksualnych. Materiały z tego seminarium, przygotowane przez wybitnych specjalistów, roześlemy zainteresowanym posłom.

Ad 2. W odpowiedzi na uwagi dotyczące opinii pana posła Stanisława Papieża w sprawie wystawy fotografii Nan Goldin w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski uprzejmie informuję, że pan poseł otrzymał już wyczerpującą informację zawierającą także wyjaśnienia ministra kultury na temat powodów zorganizowania w Polsce tej wystawy (odpowiedź na interpelację zawarta w piśmie ministra kultury z dnia 12 marca 2003 r., DSPT-VIII/480-03). Do odpowiedzi dołączone były opinie na temat twórczości Nan Goldin autorstwa wybitnych autorytetów, humanistów: prof. Marii Janion, prof. Elżbiety Grabskiej, prof. Aleksandra Jackowskiego, prof. Marii Poprzęckiej, prof. Andrzeja Męcwela i dr Waldemara Baraniewskiego.

Z wyrazami szacunku

Sekretarz stanu

Izabela Jaruga-Nowacka

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2003 r.

Sejm.gov.pl

Autorzy:

zdjęcie Izabela Jaruga-Nowacka

Izabela Jaruga-Nowacka [2]

autor zmigrowany z php-nuke – ID: 307; nazwa: jaruga