- homiki.pl - http://homiki.pl -

Jerzy Kirzyński, W męskim gronie, „W Służbie Narodu”, 1986, nr 49 (12 lipca)

15 listopada 1985 r. na rozkaz Ministra Spraw Wewnętrznych, generała Czesława Kiszczaka, Milicja Obywatelska rozpoczęła tzw. Akcję „Hiacynt”, w trakcie której zatrzymano i zarejestrowano w kartotekach około 11 tysięcy osób.

Opublikowany latem następnego roku tekst Jerzego Kirzyńskiego miał w sposób rzekomo obiektywny ukazywać zagrożenia społeczne związane z homoseksualizmem i dowodzić, że akcja „Hiacynt” (trwająca do 1987 r.) była podyktowana zarówno dobrem samych homoseksualistów, jak i ogółu społeczeństwa.

Wnioski płynące z przeprowadzonych badań wskazują na potrzebę organizowania akcji typu „Hiacynt” oraz podejmowania innych przedsięwzięć milicyjnych mających na celu zmniejszenie liczby najpoważniejszych przestępstw skierowanych przeciwko homoseksualistom oraz zwiększenie wskaźnika ich wykrywalności.

[1]
[2]