- homiki.pl - http://homiki.pl -

Szymon Niemiec i Jacek Adler złożyli wniosek do IPN

W dniu 25 września 2007 roku do Instytutu Pamięci Narodowej – Głównej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu został złożony wniosek o wszczęcie śledztwa oraz ściganie gen. Kiszczaka za wydanie rozkazu przeprowadzenia w latach 1985-87 rażąco bezprawnej akcji „Hiacynt”, zbiorowo łamiącej prawa człowieka polskich homoseksualistów.

Osobami podpisanymi pod wnioskiem są
Szymon NIEMIEC, kandydat ze środowiska LGBT do Sejmu R.P. oraz Jacek ADLER, redaktor naczelny portalu mniejszości seksualnych „Gaylife.pl”

Oto pełna treść powyższego wniosku:
==============================
Warszawa, 25 września 2007

Szymon Niemiec zam. Warszawa, ul. [—]
Jacek Adler, zam. Warszawa, ul. […]

Szanowny Pan
Dr hab. Janusz Kurtyka
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

WNIOSEK O WSZCZĘCIE ŚLEDZTWA
==================================
W trybie art. 45 ust. 1 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej oraz Kodeksu postępowania karnego, składamy wniosek o wszczęcie, przez Główną Komisję Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, śledztwa w sprawie zbrodni komunistycznej, znanej pod nazwą „Hiacynt”, popełnionej w latach 1985 – 1987 przez licznych funkcjonariuszy państwa komunistycznego, na rozkaz wydany przez ówczesnego członka Biura Politycznego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Ministra Spraw Wewnętrznych gen. Czesława Kiszczaka.

Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy o IPN wnosimy o wszechstronne wyjaśnienie wszystkich okoliczności wymienionej zbrodni; w tym zwłaszcza o ustalenie oraz pociągnięcie do odpowiedzialności wszystkich winnych tej zbrodni. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o IPN zbrodnia ta nie uległa jeszcze przedawnieniu.

Uzasadnienie

Zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, zbrodniami komunistycznymi, są czyny popełnione przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego w okresie od dnia 17 września 1939 do dnia 31 lipca 1990 roku, polegające na stosowaniu represji lub innych form naruszania praw człowieka wobec jednostek lub grup ludności bądź w związku z ich stosowaniem, stanowiące przestępstwa według polskiej ustawy karnej obowiązującej w czasie ich popełnienia.

W realiach niniejszej sprawy w okresie wskazanym w ustawie o IPN funkcjonariusze państwa komunistycznego, w tym funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej, na rozkaz wysokiego dygnitarza PZPR – Czesława Kiszczaka – podjęli i zrealizowali ewidentnie bezprawną akcję „Hiacynt”, której celem była próba zastraszenia liderów i działaczy rodzącego się wówczas w PRL-u homoseksualnego ruchu społecznego. Prawo do swobodnego zrzeszania się było wówczas formalnie zagwarantowane przez obowiązującą PRL-owską Konstytucję.

Działający na rozkaz Czesława Kiszczaka, inni podlegli mu funkcjonariusze państwa komunistycznego, podjęli rażąco bezprawne działania represyjne wymierzone w środowisko polskich gejów. Wbrew obowiązującemu wówczas komunistycznemu prawu, z rażącym pogwałceniem podstawowych praw człowieka, zgromadzono wówczas tzw. „różowe kartoteki”, obejmujące dane dotyczące ok. 12 tys. gejów. Dokumentacja zgromadzona w ramach tej bezprawnej operacji policyjnej – porównywalnej ze zbrodniami hitlerowskimi popełnianymi na gejach przez nazistów, w czasach III Rzeszy – znajduje się obecnie w dyspozycji IPN.

Przypomnieć należy, że początkiem ewidentnie bezprawnej akcji „Hiacynt”, przeprowadzonej na skalę ogólnopolską, było pobicie przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej gejów, jesienią 1985 roku w parku im. Piłsudskiego w Łodzi. Przez około trzy lata tysiące polskich gejów funkcjonariusze komunistycznego państwa represjonowali, przeprowadzając na masową skalę zatrzymania i aresztowania, urządzając quasi-nazistowskie „łapanki” w miejscach publicznych; zastraszając oraz szantażując ujawnieniem ich orientacji seksualnej w nietolerancyjnym środowisku.

Zbierano dane o działaczach gejowskich, o działaczach opozycji antykomunistycznej; szantażem werbowano gejów do pracy na rzecz komunistycznej bezpieki; bezprawnie zbierano odciski palców oraz inne dane osobopoznawcze; zmuszano do składania donosów na inne osoby homoseksualne; zbierano kompromitujące materiały, mające posłużyć do szantażowania oraz zastraszania działaczy antykomunistycznej opozycji. Bezpośrednim efektem zbrodni komunistycznej znanej pod nazwą akcji „Hiacynt” było także doprowadzenie do emigrowania z Polski wielu osób o orientacji homoseksualnej. Finałem akcji „Hiacynt” była także bezprawna – rażąco sprzeczna z obowiązującą wówczas Konstytucją PRL – odmowa rejestracji pierwszej organizacji polskich lesbijek i gejów.
Do dzisiaj, sprawcy tej zbrodni komunistycznej nie zostali ustaleni i ukarani; do dzisiaj nie wyjaśniono wszystkich okoliczności tego bezprawia na masową skalę; do dzisiaj żadna organizacja społeczna czy polityczna nie złożyła wniosku o ściganie sprawców tych quasi nazistowskich działań; do dzisiaj śledztwo w sprawie tej zbrodni komunistycznej nie zostało wszczęte.

W związku z powyższym, my niżej podpisani: Szymon Niemiec – kandydat do Sejmu R.P. będący osobą homoseksualną oraz Jacek Adler – redaktor naczelny portalu mniejszości seksualnych „Gaylife.pl” składamy wniosek o wszczęcie śledztwa przez Główną Komisję Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Wyrażamy zdecydowane przekonanie, zgodnie z preambułą ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, że to bezprawne działanie komunistycznego państwa – jakim była akcja „Hiacynt”, rażąco bezprawnie wymierzona przeciwko obywatelom Polski o homoseksualnej orientacji – nie może zostać zapomniane, a sprawcy tej zbrodni komunistycznej powinni zostać surowo ukarani.

podpisy: Szymon Niemiec, Jacek Adler

więcej o tej inicjatywie na stronie:
http://www.gaylife.pl/artykul.php?id=799 [1]