Prawo co dnia – w Rzeczpospolitej o zwalnianiu za homiki

Z wielką przyjemnością homiki zauważają, iż zasada „nic o nas bez nas” zaczyna być brana pod uwagę przy naszych sprawach. Rzeczpospolita zamieszcza artykuł Anny Koniecznej, prawniczki KPH, dotyczący odwołania przez ministra – wicepremiera dyrektora Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Przypomnijmy, winą pana dyrektora było wydanie polskiej wersji poradnika Rady Europy dla nauczycieli, a na entej stronie w dziale „tolerancja” Rada Europy zaproponowała przeprowadzanie dyskusji ze środowiskami LGBT.

Grupe prawników KPH i Ani Koniecznej homiki gratulują!

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_060628/prawo/prawo_a_10.html

Czy decyzja ministra jest zgodna z prawem

Zasada bezpośredniej skuteczności aktu wspólnotowego oznacza, że jednostka może powoływać się przed sądem na bezpośredni przepis dyrektywy, jeśli jest on wystarczająco jasny i precyzyjny.

Powodem odwołania przez ministra edukacji narodowej dyrektora Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli było „lansowanie zasady współpracy między środowiskami uczniowskimi a homoseksualnymi” (cytat za stroną internetową Ministerstwa Edukacji Narodowej), zawarte w podręczniku „Kompas – edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą”. Podręcznik, opracowany pod auspicjami Rady Europy, traktował o prawach człowieka, znaczeniu wartości tolerancji i przeciwdziałaniu dyskryminacji.

Adresowane do polskich nauczycieli opracowanie w kilku zdaniach poddawało pod rozwagę jego użytkownikom zorganizowanie spotkania z organizacjami aktywnymi w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej.

Fakty te nasuwają pytanie: czy decyzja ministra była uzasadniona, a co ważniejsze – zgodna z prawem? Zastanowić się też należy, czy przypadkiem nie doszło do dyskryminacji dyrektora CODN, a jeśli tak – to na jakim tle, oraz czy w polskim i wspólnotowym systemie prawnym są skuteczne instrumenty, które pozwalają bronić się przed tego typu działaniami?

W DYREKTYWIE I KODEKSIE PRACY.
W myśl dyrektywy Rady nr 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r. (Dz. Urz. WE L 303 z 2 grudnia 2000) ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, zakazana jest dyskryminacja z takich powodów jak wiek, niepełnosprawność, religia, przekonania i orientacja seksualna. Unormowania tej dyrektywy w większości zostały przetransponowane do polskiego kodeksu pracy do niedawno utworzonego rozdziału IIa „Równe traktowanie w zatrudnieniu”.

Art. 183a § 1 k.p. stanowi, że pracownik nie może być dyskryminowany m.in. ze względu na orientację seksualną w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (angielski tekst dyrektywy brzmi dokładnie: on the grounds of sexual orientation).

W PRAKTYCE.
Co to oznacza w praktyce? Cechę chronioną przez dyrektywę można interpretować bardzo szeroko. Ofiara dyskryminacji nie musi sama jej nosić (nie musi być gejem lub lesbijką). Wystarczy, że jest uważana za przedstawiciela dyskryminowanej grupy lub w jakiś sposób z nią kojarzona.

Przykładem może być tu choćby przynależność heteroseksualnego pracownika do organizacji gejowsko-lesbijskiej lub wiedza pracodawcy o przyjaźni takiego pracownika z osobami o orientacji homoseksualnej, którzy niekoniecznie muszą być także osobami zatrudnionymi w tym samym zakładzie pracy.

Każde nierówne traktowanie takiego pracownika motywowane wskazanymi sytuacjami jest uważane za dyskryminację na gruncie chronionej prawem cechy. Podobnie wypowiada się także w tej kwestii Europejski Trybunał Sprawiedliwości oraz doktryna wspólnotowego prawa antydyskryminacyjnego.

ZASADA BEZPOŚREDNIEJ SKUTECZNOŚCI.
Biorąc pod uwagę okoliczności odwołania dyrektora CODN oraz oficjalnie podane przez ministra powody tego posunięcia, można twierdzić, że w efekcie doszło do dyskryminacji dyrektora z powodu orientacji seksualnej. Ostatecznie bowiem to tekst w „Kompasie” o orientacji seksualnej i potrzebie przeciwdziałania dyskryminacji osób homoseksualnych stał się przyczyną jego zwolnienia.

Ponadto gdy prawo krajowe nie wypełnia regulacji i celów dyrektywy, obowiązuje tzw. zasada bezpośredniej skuteczności aktu wspólnotowego dającego szerszą ochronę ofierze dyskryminacji. Oznacza ona bowiem, że jednostka może powoływać się przed sądem na bezpośredni przepis dyrektywy, jeśli jest on wystarczająco jasny i precyzyjny.

Zasada ta obowiązuje tylko w postępowaniach przeciwko organom publicznym lub tzw. emanacji państwa, czyli np. organom lokalnym lub nawet jednostkom publicznej służby zdrowia (wyrok w sprawie 152/84 M.H. Marshall v. Southampton and Souh-West Hampshire Area Health Authority).

Niewątpliwie, idąc tropem rozumowania Trybunału, dyrektor CODN, utworzonego w 1991 r. jako publiczna instytucja edukacyjna powołana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, ma prawo do wystąpienia do sądu pracy (co się zresztą już stało) o zbadanie legalności działania ministra, powołując się także bezpośrednio na przepisy dyrektywy 2000/78/WE.

Anna Konieczna, prawniczka Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii

2 komentarzePrawo co dnia – w Rzeczpospolitej o zwalnianiu za homiki

  • teddy

    [Re: Prawo co dnia – w Rzeczpospolitej o zwalnianiu za homiki]

    no, no…. niezly tekst. Wreszcie dorabiamy sie profesjonalnych prawnikow!

  • jacek

    [Re: Prawo co dnia – w Rzeczpospolitej o zwalnianiu za homiki]

    W Polsce można być zwolnionym z pracy za orientację seksualną, nie bezpośrednio. Będa cię tak długo dyskryminować i dokuczać, aż sam pójdziesz. Albo tak cię „załatwią” że skończy ci sie kontrakt i już go pod byle pretekstem (np. likwidacji stanowska) nie przedłuza. Tak to się dzieje w rzeczywistoiści tego kraju. DOŚWIADZCZYŁEM.

Skomentuj

Możesz używać następujących tagów HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Obraz CAPTCHY

*

Pamiętaj: zamieszczając komentarze akceptujesz regulamin

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa