- homiki.pl - http://homiki.pl -

Konfa w Warszawie: czego nauczą się polskie władze?

Prezentujemy Czytelnikom informację rozsyłaną przez przedstawicielstwo Komisji Europejskiej:

W dniach 24 i 25 kwietnia odbędzie się w Warszawie konferencja zorganizowana przez Komisję Europejską, poświęcona wymianie doświadczeń w zwalczaniu wszelkich przejawów dyskryminacji oraz wspomaganiu działań antydyskryminacyjnych poprzez szkolenia. Konferencja – podczas której poruszona zostanie m.in. problematyka dyskryminacji na tle etnicznym, religijnym, poglądów, niepełnosprawności, wieku oraz orientacji seksualnej – jest częścią unijnego Programu Działań, w którym na zwalczanie dyskryminacji przeznaczono ok. 100 mln euro. To pierwsza tak duża i ważna konferencja poświęcona działaniom antydyskryminacyjnym zorganizowana w Polsce.

Podczas konferencji głos zabiorą m.in. Joanna Kluzik-Rostkowska, Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Stefan Olsson, Szef Zespołu
do Zwalczania Dyskryminacji przy Komisji Europejskiej. Unijnych pracodawców
reprezentować będzie Grażyna Spytek-Bandurska z Polskiej Konfederacji
Pracodawców Prywatnych Lewiatan, zaś podczas sesji poświęconej szkoleniom prawników i działaczy organizacji pozarządowych głos zabierze Łukasz Bojarski z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Ogółem swój udział w konferencji zapowiedziało blisko 150 specjalistów
zajmujących się na codzień zwalczaniem dyskryminacji, reprezentujących
instytucje i organizacje rz±dowe, pozarządowe i samorządowe ze wszystkich 25 krajów członkowskich UE. Stronę polską reprezentować będzie ok. 30 przedstawicieli z aż czterech ministerstw, Komendy Głównej Policji oraz wielu organizacji pozarządowych.

Głównym tematem dwudniowego spotkania będzie przedstawienie najlepszych i
najbardziej skutecznych działań propagujących różnorodność i wspomagających zwalczanie dyskryminacji. Zagadnienia poruszane podczas poszczególnych dyskusji i sesji dotyczyć będą m.in. szkoleń dla prawników, szkoleń w zakresie upowszechniania idei różnorodności i walki z dyskryminacją w miejscach pracy oraz działań edukacyjnych nakierowanych na szersze społeczności. Sesja zamykająca konferencję służyć będzie sformułowaniu wniosków, mogących ulepszyć działania edukacyjne podejmowane w przyszłości. Konferencji towarzyszyć będzie także wystawa prezentująca najciekawsze przykłady działań podejmowanych w różnych
krajach UE.

Konferencja odbędzie sie w Hotelu Hyatt w Warszawie.

********************

Od redakcji:

Oczywiście bardzo słusznie, że Komisja Europejska organizuje konferencję o zapobieganiu dyskryminacji tu, w Polsce, gdzie wiodące prorządowe media odmawiają całym populacjom wszelkich praw, policja rozpędza demonstracje, niepokorne miejsca kultury są zaspawane. Zastanawia nas, czego strona polska się podczas obrad nauczy i kto naje się wstydu.